کتاب گیاهان‌کاربردی‌در‌طب‌اسلامی‌ایرانی
اثر: دکتراحمدعلی‌آقارفیعی،صدف‌آقارفیعی

منتشر شده در انتشارات سرمدی
آدرس اینستاگرام انتشارات سرمدی: nashrieh.sarmad و همچنین صفحه ی مختص کتابهای پزشکی انتشارات سرمدی: sarmad_nashrieh.medicine.