ارزيابی تستهای اختصاصی بالينی در ارتوپدی

Jeff C. Konin نوشته Special Tests for Orthopedic Examination شناسنامه کتاب
 .Jerome A. "Jaj" lsear Jr،Denise L. Wiksten،Holly Brader سال 2006 از بهترین کتب نگاشته شده در زمینه تستهای ارتوپدی است که علاوه بر رزیدنتهای ارتوپدی، برای فیزیوتراپیستها
نیز بسیار مفید بوده و در ارزیابی های هر فیزیوتراپیست راهگشاست. نکته جالب توجه در این کتاب بخش ملاحظات ویژه آن است که هشدارهای بالینی لازم را به تراپیست میدهد

دکتر عباس رحیمی
عضو هیآت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 تالیف:
Jerome A. "Jaj" lsear Jr.
Jeff C. Konin
Denise L. Wiksten
Holly Brader
 

 

مترجمين:
دکتر عباس رحیمی
استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
فيزيوتراپيست مژگان نظری
فيزيوتراپيست سیده سحر همدست پور

فهرست ارزيابی تستهای اختصاصی بالينی در ارتوپدی

فصل 1: مفصل گیجگاهی-فکی......................................... 7
فصل 2: ستون فقرات گردنی........................................... 17
فصل 3: مفصل شانه....................................................... 33
فصل 4: مفصل آرنج....................................................... 119
فصل 5: مفصل مچ و دست............................................. 143
فصل 6: ستون فقرات پشتی........................................... 183
فصل 7: ستون فقرات کمری............................................ 193
فصل 8:مفصل ساکروایلیاک............................................ 239
فصل 9: مفصل ران ........................................................ 269
فصل 10: مفصل زانو....................................................... 309
فصل 11: مفصل مچ پا و پا............................................... 413
فصل 12: تستهای اختصاصی جدید.................................. 447