کتاب گلچینی از عقاید صاحبنظران، پیرامون اصلاح نژاد و ژنتیک
 اثر پروفسور ناصر پویان و استاد محمدتقی سرمدی
منتشر شده در انتشارات سرمدی
A Vintage of Opinions on Eugenics and Genetics
Nasser Pouyan and Mohammad Taqi Sarmadi

آدرس اینستاگرام انتشارات سرمدی: nashrieh.sarmad و همچنین صفحه ی مختص کتابهای پزشکی انتشارات سرمدی: sarmad_nashrieh.medicine.