کتاب راهنمای‌بزرگداشت‌وبرگزاری‌روزها،مناسبت‌هاوپویش‌های‌سلامت، انتشارات‌سرمدی

آدرس اینستاگرام انتشارات سرمدی: nashrieh.sarmad و همچنین صفحه ی مختص کتابهای پزشکی انتشارات سرمدی:  sarmad_nashrieh.medicine