کتاب شرحی بر کلمات وحیانی اثر جناب آقای علی پوستین‌دوز
منتشر شده در انتشارات سرمدی