کتاب چی بخوریم، چی نخوریم، کی بخوریم، کی نخوریم
اثر: دکتر احمدعلی آقارفیعی
با همکاری: محمدحسین صالح، محمدرضا برهانی جبلی، سیدمحمد درچئی

منتشر شده در انتشارات سرمدی

آدرس اینستاگرام انتشارات سرمدی: nashrieh.sarmad و همچنین صفحه ی مختص کتابهای پزشکی انتشارات سرمدی: sarmad_nashrieh.medicine.