فهرست کتاب شاه کشی جلد دوم

فصل اول. عمر، عثمان، علی(ع)
عمر که بود؟
خلفای راشدین که بودند؟
ابوبکر، عمر، عثمان
علی(ع)
نگاهی به زندگینامۀ علی(ع)
انگیزۀ به شهادت رسانیدن علی(ع)
خلافت، صلح و شهادت امام حسن(ع)

فصل دوم. از نهضت امام حسین(ع) تا سفاح
خلافت یزید و شهادت امام حسین(ع)
عبدالملک‌بن مروان، ترکیب‌بند در رثای امام‌حسین(ع)
یزیدبن معاویه که بود؟
اشاره
حجاج، حجاج که بود؟
ستمگری و دانایی حجاج
ابوالعباس سفاح
کشتار بر سر سفرۀ غذا و بی‌حرمتی به مردگان اموی
خصوصیات جسمی و خانوادگی سفاح
بنی‌امیه

فصل سوم. دوازده امام شیعیان که بیشترشان شهید شدند
علی‌بن حسین(ع) زین‌العابدین
آخرین گفت‌وگو
خطبۀ حضرت سجاد(ع) در مجلس یزید
امام محمدباقر(ع)، فرازی از پندها و سخنان امام محمدباقر(ع)
ماجرای وفات امام محمدباقر(ع)
امام جعفر صادق(ع)
دشمنی منصور دوانیقی نسبت به امام جعفر صادق(ع)
فرازهایی از سخنان حکیمانه امام جعفر صادق(ع)
امام موسی کاظم(ع)
شناسنامۀ امام موسی کاظم(ع)
امام رضا(ع)
ولایتعهدی حضرت رضا(ع)
امام محمد تقی(ع)
شناسنامه امام محمدتقی(ع)
فرازی از فضایل امام محمدتقی(ع)
امام علی‌النقی(ع)، شناسنامۀ امام علی‌النقی
امام حسن عسکری(ع)
امام مهدی حجة بن‌الحسن(ع)

فصل چهارم. پیشگامان احیای استقلال ایران
ابومسلم که بود؟
چگونگی قتل ابومسلم
اخلاق و صفات ابومسلم
خونخواهان و پیروان ابومسلم خراسانی
سنباد
راوندیه
قیام اسحاق ترک، نهضت استاذسیس
منصور که بود؟
مقنع
مقنع که بود؟

فصل پنجم. کشتار چهار چهرۀ تابناک ایرانی، ابن‌مقفع، جعفربرمکی، فضل‌بن سهل و طاهرذوالیمینین
ابن‌مقفع
داستان دوستی ابن‌مقفع و عبدالحمیدبن یحیی کاتب
برمکیان و فروپاشی خاندان آنها
برمکیان که بودند؟ و چرا برانداخته شدند؟
فضل‌بن‌یحیی، جعفر (برادر فضل)
موسی و محمد و محمدبن خالد برادران یحیی
برانداختن برامکه
عدم اطاعت یحیی از دستور هارون
ازدواج جعفر با عباسه خواهر هارون
علت حقیقی برانداختن برامکه
هارون گریست
فضل‌بن‌سهل
فضل‌بن‌سهل که بود؟
ذولریاستین (فضل بن سهل)
کشته شدن فضل بن سهل
وزارت حسن بن سهل و عروسی دختر او پوران و مأمون
طاهر ذوالیمینین
طاهر ذوالیمینین که بود؟
ذوالیمینین در منابع

فصل ششم. شکنجه و کشتار بابک، مازیار و افشین
بابک
مازیار
شکست و گرفتار شدن مازیار
انتقال مازیار به بغداد
مازیار که بود؟
مدت حکومت قارن وندان
افشین، نوشته‌های دیگر دربارۀ گرفتاری و قتل افشین

فصل هفتم. یعقوب لیث و عمرو لیث
جنگ یعقوب با معتمد خلیفۀ عباسی
یعقوب لیث صفاری که بود؟
خاستگاه یعقوب و پیشینۀ زندگی او
سنگ قبر یعقوب
بر مزار یعقوب
عمر و لیث، دومین فدایی آزادی و استقلال ایران
شکست و تسلیم عمرو
جایگاه آشپزخانۀ سلطنتی در گردن یک سگ
داستان گنجنامه عمرو، پایان کار عمرو، دومین فدایی میهن

فصل هشتم. حلاج، عین‌القضاة، صابر، و سهروردی
عین‌القضاة
ادیب صابر
سُهروردی، نخبه‌ای که خفه‌اش کردند

فصل نهم. داعی کبیر، ناصر کبیر و داعی صغیر
اسفار دیلمی، مرداویج گیلی و قابوس
ناصر کبیر یا ناصرالحق
داعی صغیر
رستاخیز گیل و دیلم
اسفاربن شیرویه
مرداویج
وشمگیر
بهستون
قابوس
منوچهر
باکالیجار
نوشیروان
آل زیار در یک نگاه

فصل دهم. قتل خواجه نظام‌الملک، حسن صباح و حکیم عمر، خیام معروف به سه یار دبستانی، و کشتار فداییان اسماعیلی
یار اول، خواجه نظام‌الملک
ملکشاه سلجوقی
خواجه نظام‌الملک که بود؟
خواجه نظام‌الملک نخستین قربانی، یاران حسن صباح
لقبها و عنوانهای خواجه نظام‌الملک
تعریفهای خوب و بد از خواجه نظام‌الملک
قتل فجیع جعفرک
قتل عمید الملک کندری
سرنوشت شوم داماد خواجه نظام‌الملک
مدارس نظامیه
مدرسۀ نظامیۀ بغداد
یار دوم حسن صباح
تقویت قلعه‌ها و پایان کار اسماعیلیان
شیوه‌های آدم‌کشی اسماعیلیان
چند نمونه از آدم‌کشیهای سیاسی اسماعیلیه
ترور معین‌الدین کاشی
تشکیلات فداییان اسماعیلی
حسن صباح که بود؟
درگذشت حسن صباح، صفات و درجات علمی حسن صباح
فرزندکشی حسن صباح
کشته‌شدگان به دست فداییان حسن صباح
کیابزرگ امید
حکیم‌ عمر خیام
چند رباعی از حکیم عمر خیام نیشابوری

فصل یازدهم. دو سلطان و یک ملکۀ تیره‌بخت، و کشتار مغولان
در جستجوی شاه‌فراری
سلطان گریزپای تیره‌بخت در جزیرۀ آبسکون
سلطان بی‌یار و یاور در جزیره
مرگ در میان جذامیان
آغاز حماسۀ سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه
بروز اختلاف بین سرداران سلطان جلال‌الدین، نبرد خونین
سلطان جلال‌الدین در آغوش رود خروشان سند
تصرف شهرهای هندوستان
سلطان جلال‌الدین در ایران، شکست نیروی خلیفه
حمله به قفقاز
حملۀ مغول به ایران مرکزی
آخرین ضربۀ مغولان
درخواست کمک از خلیفه و فرمانروایان دیگر
سرگردانی سلطان
سلطان جلال‌الدین در جامۀ صوفیگری، پایان زندگی تاجدار تیره‌بخت
سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه که بود؟
خطاهای سلطان جلال‌الدین
سیاست غلط و نسنجیدۀ سلطان جلال‌الدین
بعضی از صفات و ویژگیهای سلطان جلال‌الدین
عاقبت کار سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه در منابع
قتل فاجعه‌آمیز سلطان جلال‌الدین
تسلیم اسب و وسایل سلطان به فرزندانش و دفن جسد وی
شجاعت و بیباکی سلطان جلال‌الدین و دلیری و وفای غزال، اسب او
شعری دربارۀ شهامت و پایداری سلطان جلال‌الدین در برابر مغولان
ترکان خاتون و فرزندان سلطان محمد خوارزمشاه
عاقبت کار ترکان خاتون و فرزندان دو سلطان نگون‌بخت
اسارت ترکان خاتون
ترکان خاتون در چنگ چنگیز
دختران سلطان محمد
چنگیز خان که بود؟
بازگشت چنگیز به مغولستان
مرگ چنگیز
کشته شدن جوجی به دست چنگیز

فصل دوازدهم. شهادت سید‌جلال‌الدین اشرف، صومعه‌سرا خاستگاه عبدالقادر گیلانی، قتلگاه مغولان و مفاخرالملک رییس شهربانی گیلان
شهادت سید جلال‌الدین اشرف
بنای منارۀ آجری بلند توسط چهل گوش چمنی برای نبرد با خدا!
شیخ عبدالقادر و مادرش خیرالنساء
صومعه‌سرا، قتلگاه مغولان
امیردباج که بود؟
فرمانروایان اسحاق وند
سخنی چند دربارۀ قتلگاه مغولان
صومعه‌سرا، جایگاه تشکیلات جنبش جنگل
قتل مفاخر الملک
فصل سیزدهم. نبرد و کشتار صفویان برای بنیاد نهادن دولت صفویه
شیخ صدرالدین موسی
خواجه علی سیاه‌پوش
ابراهیم (شیخ‌شاه)
شیخ جنید
سلطان حیدر
شاه اسماعیل صفوی
نبردهای پی‌درپی شاه ‌اسماعیل
سرکوبی ازبکان و فتح خراسان
دشواریهای شاه‌ اسماعیل
جنگ شاه‌ اسماعیل با عثمانیها مشهور به نبرد خونین چالدران
شخصیت و صفات شاه‌ اسماعیل
شکنجه و کشتار و کارهای ناشایست شاه‌ اسماعیل اول
درگذشت شاه‌ اسماعیل و اخلاق و صفات او در یک نگاه
شاه‌طهماسب اول

فصل چهاردهم. نبرد و کشتار کیاییان و صفویان بر سر قدرت
فرمانروایی خان احمدخان
ملاقات پریخان خانم با خان احمدخان
پیام پریخان خانم به اسماعیل‌میرزا
خان‌احمدخان در زندان قهقهه
انتقال زندان خان‌احمدخان از قهقهه به قلعه استخر فارس
خان‌احمدخان در دورۀ پادشاهی شاه ‌اسماعیل دوم
آزاد شدن خان‌احمدخان از زندان و عروسی با دختر شاه و منصوب شدن به حکومت گیلان
جنگ خان‌احمدخان با جمشید خان و شکست او

فصل پانزدهم. نبرد بر سر قدرت بین شاه عباس اول و خان احمدخان و فروپاشی حکومت وی
حمله به گیلان
فرار خان‌احمدخان به شیروان و استانبول
نامۀ شاه عباس به خان‌احمدخان
الحاق گیلان به قلمرو سلطنتی صفوی
وضع همسر و دختر خان‌احمدخان پس از ترک گیلان
پایان زندگی پرماجرای یک گیله مرد ماجراجو
صفات خان‌احمدخان گیلانی
پاسخ‌نامۀ خان‌احمدخان به شاه‌عباس
سال‌ الحاق گیلان به ایران

فصل شانزدهم. شکنجه و کشتار مردم، صفی میرزا (ولیعهد شاه‌عباس) و عادل شاه گیلانی برای حفظ و گسترش قدرت
قتل صفی میرزا ولیعهد ایران به دستور پدرش شاه‌عباس در رشت