مدیریت سالم

پس از انتشار موفق کتاب آفرینش انسان مولفین این اثر کتابی دیگر با نام مدیریت سالم را به بخش کتاب و فرهنگ و اجتماع تقدیم می دارند.مدیریّت بُعد گسترده ای دارد. محدود کردن چنین عرصه ای با عقاید مادّی و غرض ورزی و گروه گرایی و حسد و استفاده ابزاری جنایت است. شناخت ابعاد و مقاصد و هدف و روش مدیریّت برای دست اندرکاران و دلسوزان جامعه و مکتب گرانقدر اسلام ضروری است.
 
مدیریت سالم

بخش های کتاب مدیریت سالم

این کتاب در سه بخش مدیریّت سالم شامل تعریف جامع، روش اجرای شهر سالم و موانع سلامت و پیشگیری است. در این فصل هماهنگی ابعاد سلامت بخشی از مقاله«علم و دین» و دیدگاه اسلام در آن است. در کتاب مدیریت ، فصل دوّم شرح جواب نامه ای از استاندار خوزشتان به امام صادق علیه السلام است که اصول مدیریت در چند جمله کوتاه (یک پاراگراف) بیان شده است. این سخنان بلیغ و فصیح آنچنان ژرف است که سالها مدیران جهان را به کا می گیرد و در آخر ، مغز متفکّر جهان شیعه می فرماید؛ در مدیریّت شما نباید حتی یک شیعه ناراضی شود. البته این مقاله چندین سال قبل تحریر شده است و تجربیات مدیریتی ما نتوانسته مطالب زیادی به سخنان گرانقدر جعفربن محمد سلام الله علیه چیزی بیفزاید ولی خواندن و درک آن برای مدیران آینده این کشور شیعه و جهان در حال توسعه لازم بود. لذا مدیریت زمان و طبایع کارکنان به آن اضافه شد تا دید تازه ای در نحوه کارگیری میران بگشاید.
در بخش سوّم کتاب با توجه به نیاز دانشگاه و حوزه و تجربیات و درگیری های دانشگاهیان و حوزویان در عرصة مدیریت، موضوع تحول فرهنگی و راهکار آن را مطرح کردیم.
 گرچه برخی از مطالب آن در کشور ما اجرا شده است ول یهنوز بسیاری از مقاصد چون مرکز ثبت اختراعات و نوآوری ها و حمایت محققین حل نشده است، مخصوصاً با تأکیدات مسئولین این طرح اجرائی باید راهگشای جامعه پژوهش و تحقیق باشد.
در خاتمه از مهندس حبیبیان، دکتر حیدرزاده، همسرگرامی و رضاسرمدی، محمدسرمدی و دست اندرکاران انتشارات سرمدی، که در تدوین و یاری ما همت کرده اند سپاسگزاری می شود.