تمرین درمانی پیشرونده  10 جلدی

در طب فیزیکی و توانبخشی، درمان تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که بیمار بپذیرد نقش اساسی در درمان برعهده خوداوست. ایجاد انگیزه و علاقه در بیمار برای انجام تمرینات درمانی منایب از هنرهای درمانگر است. ورزش در عملکردها و تواناییهای فیزیکی فرد مؤثر است و احساسی از «سالم بودن و سالم ماندن» القاء می کند.
عملکرد فیزیکی فرد تحت عواملی مانند قدرت، سرعت، تحمل، هماهنگی و تحرک می باشد. تحرک طبیعی مفصل و توازن کار عضلانی دو پیش نیاز مهم در انجام حرکات طبیعی هستند. کاهش بیماری گونه تحرک مفصلی و نامتعادل بودن کار عضلات با ورزشهای مناسب درمان می شوند اما اصل مسلم و قطعی این است که شدت تمرینات باید متناسب با وضع بیمار تنظیم شود.
مجموعه«تمرین درمانی پیشرونده» بصورتی فراهم آمده است که به درمانگر اجازه می دهد برحسب نیاز بیمار، تمرینات مناسب را انتخاب کند. ورزشها با شکل و توضیحات ساده همراه شده اند تا به یادگیری صحیح بیماران کمک نمایند، این امر سهولت کار درمانگر را به عهده خواهد داشت. تعیین نوع ورزش، تکرار حرکات و میزان وزنه ای که باید اضافه شود برعهده درمانگر است.

هدف از نگارش کتاب تمرین درمانی پیشرونده  10 جلدی

آموزش صحیح و سادة تمرینات درمانی به بیماران و ترغیب نمودن ایشان به انجام تمرینات مناسب در منزل است.