نشریه سرمد 14
فهرست مطالب نشریه سرمد (شماره 14) 1_ سرمقاله (ماه ها و روزهای بهشتی) 2_ دعا در طب سنتی 3_ ساخته های دست بشر 4_سفر انسان هوشمند به اعماق تاریخ 5_ نگاهی دیگز 6- پندی از روزگاران 7_ آبله (بخش دوم) 8_ راهنمای تهیه و ارسال مقالات   ...
تاریخ پزشکی جلد 14
تاریخ پزشکی جلد چهارده تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان            ...