ارزيابی تستهای اختصاصی بالينی در ارتوپدی
ارزيابی تستهای اختصاصی بالينی در ارتوپدی Jeff C. Konin نوشته Special Tests for Orthopedic Examination شناسنامه کتاب  .Jerome A. "Jaj" lsear Jr،Denise L. Wiksten،Holly Brader سال 2006 از بهترین کتب نگاشته شده در زمینه تستهای ارتوپدی است که علاوه بر رزیدنتهای ارتوپدی، برا ...