دایره المعارف و دانشنامه ها

 
برای درخواست کتاب های مورد نظر، لطفا پس از انتخاب با دفتر انتشارات سرمدی تماس حاصل نمایید.

 
تاریخ پزشکی 20جلدی

تاریخ پزشکی 20جلدی
دایره المعارف 20 جلدی پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر تالیف ، و ترجمه و پژوهش محمد تقی سرمدی
دانشنامۀ جهان  (دورۀ پنج جلدی –مصور)

دانشنامۀ جهان (دورۀ پنج جلدی –مصور)

تألیف، ترجمه و پژوهش محمدتقی سرمدی، ناصر پویان (گیلانشا)
تاریخ دندانپزشکی 2جلدی

تاریخ دندانپزشکی 2جلدی
تآلیف و پژوهش محمد تقی سرمدی