آفرینش انسان

در طب یونان و طبق نظر حکمای طب سنتی مزاج ها شامل خون، صفرا، سودا و بلغم است. ولی نظر امام صادق(ع) کامل تر است که که می فرماید: در ترکیب آفرینش انسان، مزاج ها شاکل خون، مره(صفرا و سودا)، بلغم و باد است. باد می تواند همان گازهای خون و ترکیباتی از اکسیژن، گاز کربنیک و غیره باشد. ارکان هم که شامل نور، روح، آب و آتش است، در این کتاب توضیح داده شده است. کتاب حاضر مجموعه مقالاتی چند در باب خلقت است. موضوع همة آنها بشر و رسیدن به زندگی معقول و سالم است. گرچه موانع بسیاری در مسیر انسان برای زندگی سالم ایجاد شده و تکنولوژی جدید قصد جدایی ما را از طبیعت و هستی خویش کرده ولی هنر ما این است که چگونه با توجه به منشأ خلقت و قوانین الهی زندگی خود را مدیریت کنیم و اسیر ناملایمات نشویم.
 

آفرینش انسان

این مطالب بیشتر از قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام استخراج شده و نظر دانشمندان و تحلیل مباحث نیز آورده شده است. لذا می تواند خود کتابی مرجع برای دست اندکاران پژوهش مخصوصاً در علم تجربی و کشف و استخراج حقایق گوناگون باشد. به عقیدة ما همچنان که قرآن احادیث رازهای ناگشوده دارند عقول ما باید از این سرچشمه ها سیراب شود. هر فرصتی مغتنم است و جوانی و شادابی ما خیلی زود از دست می رود. وظیفة دانشمندان و مخصوصاً شیعیان است تا برای نجات بشراز مشکلات فرهنگی، اقتصادی، روانی وجسمی تلاش کنند و این علوم را مهجور نگذارند و مسئولین اجرایی هم زمینة بهره برداری علمی و ایجاد کارگاه و بستر طبیعی و اجتماعی آن را فراهم نمایند. همچنان که یقیناً مهدی آل محمد(عج)در حکومت آرمانی خویش، جامعة توحیدی و علمی خود را براساس همین آیات قرآن و سنن پیامبر بنا می کند، ماهم باید سعی کنیم بارقه ای از تجلی و شکوفایی آرزوهایش را محقق کنیم.

 

مولفان آفرینش انسان 
 

                    محمد تقی سرمدی                 دکتر احمد علی آقا رفیعی                      
 محمد تقی سرمدی                              دکتر احمد علی آقا رفیعی

   

فهرست کتاب آفرینش انسان


بخش اول: قبل، ضمن و بعد از آفرینش
روح
آب
مزاج
باد
آتش
خون( دم)
بلغم
صفرا
سودا

بخش دوم: تقویم طب اسلامی
صور ماه
جزر و مد قمری
تاثیر نور ماه
تاثیر ماه بر هوای اطراف زمین
اثر میدان مغناطیسی
انسان و ماه
ارتباط ماه و دوره قاعدگی در یک نگاه آماری و آزمایشگاهی
جنون و ماه
نقش ماه کامل بر رفتار
ارتباط ماه و بیماری های قلبی عروقی منجر به مرگ
رابطه ماه با تعداد جرایم
نقش ماه در تولد و مرگ( اعتقادات گذشتگان)
ماه و فعال شدن بعضی از عوامل بیماری زا
تقویم طب اسلامی
ساعات
شناخت شب و روز
روزهای ماه قمری
ماه ها
فصول سال