فهرست کتاب شاه کشی جلد 1

فصل اول. کشته‌شدن سیامک و ضحاک ماردوش
ضحاک که بود؟
فریدون و کشته‌شدن ایرج به دست برادرانش سلم و تور
فریدون در کتابها و کشته‌شدن ایرج به دست برادران خود
کاوه که بود؟
پیشدادیان که بودند؟
گرشاسب در طومار نقالان
فصل دوم. قیام برای خونخواهی سیاوش
عشق گناه آلود سودابه به سیاوش
پناهنده شده سیاوش به افراسیاب
کشته شدن سیاوش
شبرنگ، اسب سیاوش
رویدادهای پس از کشته‌شدن سیاوش
کشته‌شدن سرخه و پیلسم به دست رستم
فرار افراسیاب و پیروزی ایرانیان
بازگشت رستم به سیستان و افراسیاب به جایگاهش
بازگشت کیخسرو و فرنگیس به ایران و نشستن به تخت پادشاهی کیخسرو
کیخسرو که بود؟
زندگینامۀ کوتاه فرنگیس
سرزمین توران کجا بود؟
کیانیان که بودند؟
فصل سوم. رستم، پهلوان نامی ایران
اشاره
اسفندیار که بود؟
گز (gaz)
رستم که بود؟
پیوند زناشویی رستم و تهمینه
زاده‌شدن سهراب
آغاز نبرد رستم و سهراب
دومین نبرد رستم و سهراب و کشته‌شدن سهراب به دست او
خودداری کاوس از فرستادن داروی جان‌بخش
دادن خبر مرگ سهراب به تهمینه و به خاک سپردن جسد سهراب در سیستان
مرگ رستم و رخش
رخش، اسب افسانه‌ای رستم
فصل چهارم. تشکیل دولت ماد و آغاز نبرد  کشتار بر سر قدرت
اشاره
مادها
مؤسس سلسلۀ ماد
فرورتیش
سیاگزار (کیاکسار = هوخشتر = هوخشتره)
انعقاد صلح ماد بالیدی به علت پدیدارشدن کسوف
انقراض سلسلۀ ماد
پادشاهان ماد
تمدن مادها
فرهنگ و معتقدات مادها
خط مادها
کیش مادها
خصوصیات اجتماعی
شیوۀ پادشاهی، و تشکیلات درباری مادها
فصل پنجم. کوروش بزرگ مؤسس سلسلۀ هخامنشی
داستان وحشتناک و مهیج کودکی و رسیدن به پادشاهی کوروش
اصل کوروش
کوروش بزرگ رهایی‌بخش یهودیان در اسارتِ بابل
تسخیر بابل و نجات یهودیان
پس از سقوط بابل
کتاب اشعیای نبی
کتاب ارمیای نبی
مرگ یک ابرمرد و ناجی یک قوم کهنسال
سیمای کوروش در تاریخ
کتیبۀ کوروش دربارۀ بابل
فصل ششم. نبرد و کشتار بر سر قدرت و کشور‌گشاییِ جانشینان کوروش
لشکرکشی کمبوجیه به مصر و فتح آن
خودکشی کمبوجیه
بردیای دروغین
شیهۀ اسب داریوش او را به پادشاهی رسانید!
داریوش بزرگ
سرکوبی شورش عیلام
فتح بابل
نابودی دشمنان و گسترش قلمرو پادشاهی
جنگهای مادی
توصیف داریوش
مدبرترین و فرزانه‌ترین فرمانروا
کتیبه‌های داریوش
کتیبۀ داریوش در پرس‌پلیس (ترجمۀ میلر)
کتیبه یافته شده در آرامگاه داریوش
پی‌گیری اتمام ساختمان
معبد بیت‌المقدس
فصل هفتم. خشایارشا
گذشتن خشایارشا از پل داردانل و به آتش کشیدن آتن
داستان «استر» و «مردخای»، و رهایی یهودیان ایران از قتل‌عام
ویژگیهای خشایارشا در تاریخ و قتل او
کتیبه‌های خشایارشا
کتیبه‌ای دیگر از خشایارشا
فصل هشتم. کشتار بر سر قدرت از اردشیر اول تا داریوش سوم
پیشوایی عزرا
جلوگیری از کاربنای بیت‌المقدس
خشایارشای دوم
داریوش دوم
فرمان داریوش دوم دربارۀ بنای بیت‌المقدس
اردشیر دوم
جنگ اردشیر دوم با کادوسیان گیلان
شاه‌کشی و شاهزاده‌کشی
و پیش به سوی انحطاط
اردشیر دوم در تاریخ
اورشلیم در دوره اردشیر دوم
اردشیر سوم (اخس)
قدرت یافتن مقدونیه
وزیر شاه و شاهزاده‌کش، و اردشیر سوم در آینۀ تاریخ
فصل نهم. قتل داریوش، پیروزی و مرگ اسکندر مقدونی
صفات داریوش سوم
خانوادۀ داریوش
اسکندر مقدونی که بود؟
اعمال وحشیانۀ اسکندر در ایران
انتقال علوم ایران به یونان
نوشتۀ مورخان یونانی و رومی و غربی دربارۀ آتش‌زدن تخت جمشید
فصل دهم. پادشاهان سلوکی در ایران
سلوکوس یکم
سلوکیان که بودند؟
آنتیوخوس یکم
آنتیوخوس دوم
آنتیوخوس سوم
سلوکوس چهارم
آنتیوخوس چهارم
فصل یازدهم. کشتار شاهان و شاهزادگان اشکانی
مهرداد سوم
پادشاهی ارد و کشته‌شدن او و فرزندانش
سورنا
فرهاد چهارم
پادشاهی فرهاد پنجم یا فرهادک و قتل او
پادشاهی ونن
اردوان سوم
واردان
گودرز
اشکانیان که بودند؟
قلمرو و پایتخت اشکانیان
فصل دوازدهم. مهرداد ششم (بزرگ)
جنگ دوم مهرداد ششم با روم
جنگ سوم مهرداد با رومیان
مهرداد ششم که مادر، برادر، سه پسر و سه دختر خود را کشت که بود؟
خودکشی مهرداد ششم و دخترانش با زهر
صفات مهرداد ششم و شجرۀ نسب پادشاه پونتوس
فرناک و مهرداد پنجم پدر مهرداد بزرگ
فصل سیزدهم. خسروانوشیروان، و کشتار برای گسترش قدرت
خسروانوشیروان و پزشکی و دانشهای دیگر
رویداد بزرگ پزشکی زمان انوشیروان
گفت‌وگوی حارث‌بن‌کلده با خسرو انوشیروان
انوشیروان در آیینۀ تاریخ
تقسیم‌بندی کشوری و کارهای بزرگ خسرو انوشیروان
بناهای خسرو انوشیروان
فصل چهاردهم. برزویه طبیب یا بزرگمهرکه بود؟
زندگینامۀ برزویه طبیب در کلیله و دمنه
مطالعه و تحقیق برزویه در هندوستان
آثار و افسانه‌های مربوط به برزویه طبیب
آوردن شطرنج از هند به ایران
کشته‌شدن برزویه طبیب (بوذرجمهر)
سخنی چند از بوزرجمهر برای انوشیروان)
چند پند از بروزیه حکیم
اندرزنامه بزرگمهر حکیم به صورت پرسش و پاسخ
فصل پانزدهم. شاه‌کشی، شاهزاده‌کشی، سقوط ایران به دست عرب
خسروپرویز
نامۀ پیامبر(ص) به خسرو پرویز
داوری دربارۀ خسرو پرویز
شبدیز، اسب معروف خسرو پرویز
پادشاهی شیرویه (قباد دوم) و نابود ساختن تمامی برادران
اردشیر سوم، قتل و نابودی نه مدعی قدرت در چهار سال
حملۀ اعراب به ایران
نبرد قادسیه
رستم فرخزاد که بود؟
فتح نهاوند (فتح‌الفتوح)
کشته شدن مقرن و فیروزان و شکست کامل ایران
پایان کار یزدگرد و انقراض سلسلۀ ساسانی
یزدگرد سوم که بود؟
بازماندگان یزدگرد سوم
چرا سلسلۀ ساسانی فروپاشید؟
عامل اول شکست ایران از اعراب
عامل دوم شکست ایران از اعراب
عامل سوم شکست ایران از اعراب
فصل شانزدهم. ساسانیان که بودند؟
شاهان ساسانی، رویدادهای مهم و تاریخ پادشاهی آنها
فصل هفدهم. سیمای پارس و پارسیان در یک نگاه
پایتختها و ایالات
فصل هیجدهم. زردشت، مانی، مزدک، زروان
زردشت
کتاب مقدس زردتشتیان
خدای زردشت
اخلاق در دین زردشت
زادگاه زردشت، زمان، آیین و پایان زندگی وی
پزشکی و بهداشت در اوستا
نام بیماریها
درمانها
مانی
مذهب
آثار مانوی
دوره اول (آثار مانوی)
دورۀ دوم (آثار مانوی)
مزدک
کشتار مزدک و مزدکیان
مزدک که بود؟
آیین زروانی
فصل نوزدهم. گزیده‌ای از تصاویر ارتشیان
دورۀ ماد
دورۀ هخامنشیان
دورۀ ساسانیان
فهرست اعلام