شاه کشی جلد اول

جلد نخست این دانشنامه دارای نوزده فصل نظیر «کشته‌شدن سیامک و ضحاک ماردوش»، «قیام برای خون‌خواهی سیاوش»، «رستم، پهلوان نامی ایران»، «تشکیل دولت ماد و آغاز نبرد»، «کوروش بزرگ مؤسس سلسله هخامنشی»، «نبرد و کشتار بر سر قدرت و کشور‌گشاییِ جانشینان کوروش»، «خشایارشا»، «کشتار بر سر قدرت از اردشیر اول تا داریوش سوم»، «قتل داریوش، پیروزی و مرگ اسکندر مقدونی»،‌«پادشاهان سلوکی در ایران»، «کشتار شاهان و شاهزادگان اشکانی»، «مهرداد ششم (بزرگ)»، «خسروان و شیروان، و کشتار برای گسترش قدرت»، «برزویه طبیب یا بزرگمهر که بود؟»، «شاه‌کشی، شاهزاده‌کشی، سقوط ایران به دست عرب»، «ساسانیان که بودند؟»، «سیمای پارس و پارسیان در یک نگاه»، «زردشت، مانی، مزدک، زروان» و «گزیده‌ای از تصاویر ارتشیان» است.
شاه کشی جلد اول
     
تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان
 برای آشنایی بیشتر با مولفان می توانید روی اسم آنها کلیک کنید.

بخش های کتاب شاه کشی جلد اول