رازی محور آثار پزشکی جهان

رویداد بسیار کوچکی سبب تألیف و ترجمه  پژوهش کتاب «رازی محور آثار پزشکی جهان» شد. این واقعه ناچیز ولی مهم هنگام مطالعه و بررسی و جمع آوری اطلاعات و مدارک جهت «دانشنامه جهان» _که هم اکنون در دست حروف چینی است_ به وقوع پیوست. در یکی از کتابخانه های مهم و بزرگ تهران مشغول مطالعه و بررسی بودیم که نیاز مبرم به خارج کردن کتابی مستند و پربار علمی شدیم، انا طبق مقررات کتابخانة مزبور خروج آن کتاب و امثال آن ممنوع بود و تنها می شد چند برگ از آن را تصویربرداری (فتوکپی)کرد. سرانجام با توجه به امکانات محدود کتابخانه، در کنار دانشجویان دختر و پسر مشتاق دانش ایستادیم تا نوبت به ما رسید. آن روز و در حدود بیست روز دیگر رفتیم و آمدیم تا موفق به تصویربرداری اوراق مورد نیاز شدیم.
این واقعة ناچیز در زندگی پژوهشی ما اثری عمیق و بزرگ گذاشت؛ تصمیم گرفتیم مجموعه ای تألیف نماییم که تا اندازه ای پاسخگوی پرسشهای پژوهشگران و دانشجویان و علاقمندان باشد. به عبارت دیگر خواهان اطلاعات به جای کتابخانه آن را در خانة خودش در دسترس داشته باشد. نخستین گام در راه تحقق این اندیشه تهیة کتابی دربارة دو شخصیت جهانی بود که با احتساب جمیع جهات رازی و ابن سینا دو جهان پزشک و فیلسوف ایرانی را انتخاب نمودیم.
 

تالیف و ترجمه:محمدتقی سرمدی،ناصر پویان

یرای آشنایی بیشتر با مولفان می توانید روی اسم آنها کلیک کنید.


برای دریافت PDF مقدمه و فهرست کتاب کلیلک کنید