تاریخ پزشکی جلد دوم

ده سال پیش در سال 1378، همان‌گونه که در پیشگفتار این کتاب ذکر شده، جلد دوم این مجموعۀ تاریخ پزشکی، به دو بخش تحت عنوان «ایران از دورۀ مغول تا عصر حاضر –بخش اول» و «ایران از دورۀ مغول تا عصر حاضر –بخش دوم» تقسیم و منتشر گردید. تا آن تاریخ قرار بر این بود که مجموع مجلدات کتاب حاضر تا همین جا بسنده شود. اما استقبال فراوان علاقمندان به تاریخ پزشکی داخل کشور و خارج از آن، این نگارنده را تشویق نمود تا ذخایر تاریخ پزشکی خود را که حاصل سالهای متمادی صرف وقت و پول بوده، با استمداد از کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی به صورت مکتوب درآورده و منتشر نماید. یه یاری حق‌تعالی این تصمیم فرهنگی سنگین و پرهزینه از قوه به فعل درآمد و دایره‌المعارفی شامل بیست کتاب تهیه و چاپ و آخرین مجلد آن در سال 1387 منتشر شد.
 
تاریخ پزشکی جلد دوم
پس از انتشار دایره‌المعارف بیست جلدی «پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر»، محتویات کتابها مورد توجه صاحب‌نظران در سطوح مختلف علمی قرار گرفت و برخی از آنان به نگارنده توصیه نمودند که طلیعه (فارسی و انگلیسی) و کتابهای دوم و سوم (ایران از دورۀ مغول تا عصر حاضر –بخشهای اول و دوم) مصلحت است از نظر مطالب، عکسها و تصاویر، و فهرست اعلام تکمیل شود. نگارنده هم پس از بررسیهای بسیار تصمیم گرفت کتابهای یاد شده را تکمیل و منتشر سازد تا مندرجات آنها بهتر و بیشتر مورد استفادۀ طالبان دانش تاریخ پزشکی قرار گیرد. اینک کتاب دوم از مجموعۀ مذکور که تمام کارهایش پایان یافته انتشار می‌یابد. سه کتاب بعد یبه ترتیب کتاب سوم، طلیعه به زبان فارسی و طلیعه به زبان انگلیسی پس از این کتاب به جمع دیگر مجلدات دایره‌المعارف بیست جلدی خواهند پیوست.
در هر حال برای اینجانب جای خوشوقتی است که با انتشار این مجموعه می‌توانیم دین خود را به میهن پاک و مقدسم ادا نمایم.                                
                
 
 تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان