تاریخ پزشکی جلد پنجم

چند رویداد مهم تاریخ پزشکی اروپا و آثارشان در کتابهای پنجم و ششم منعکس شده است که مرگ سیاه، آبله و دادگاه تفتیش عقاید از آن جمله هستند. مبدعان و مخترعان پزشکی و وابسته به این فن شریف و دستاوردهای آنها نیز بخش بزرگی از این کتاب را به خود اختصاص داده است. همچنین برای آنکه اسامی بیگانه و واژگان خارجی رایج در پزشکی ایران برای پژوهشگران و خوانندگان، سهل‌الوصول باشد.
تاریخ پزشکی جلد پنجم
واژه‌نامه‌ای در کتاب ششم گنجانده شده است. اعلام مجلدات پنجم و ششم به انضمام جلد چهارم، به شیوه‌ای بدیع در آخر همین کتاب آمده تا دسترسی به پدیدآورندگان مطالب آن به آسانی عملی گردد. بدیهی است، تهیه و تدوین بقیۀ مجلدات این مجموعه شامل قاره آمریکا و سار ملل و اقوام، نامداران پزشکی، طب سنتی، و تکملۀ مجموعۀ حاضر نیز در دست اقدامات لازم بعدی قرار دارد.

تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان