تاریخ پزشکی جلد نهم

همان‌طور که در پیشگفتار کتاب هشتم نوشتیم کتابهای اول و چهارم این مجموعه به سبب استقبال مجامع علمی و دانشگاهی و نیاز دست‌اندرکاران بهداشت و درمان و بهزیستی و پژوهشگران و دهها علاقه‌مند دیگر در سالهای 1379 و 1381 تجدید چاپ شده و منتشر گردیده است. پروفسور سعید کنعانی پزشک متخصص و محقق و نویسندۀ مقیم آمریکا نیز کتاب اول این دایره‌المعارف به نام «پیشگامان تا طب اسلامی» را تحت عنوان «A Research On The History Of World Medicine And Treatment» به زبان انگلیسی ترجمه و در سال 1381 (2002 میلادی) انتشار یافته است. از سوی چون فهرست اعلام کتابهای چهارم و پنجم و ششم مربوط به اروپا در کتاب ششم آمده و از سوی دیگر این سه کتاب با یکدیگر ارتباط موضوعی دارند، لذا به تجدید چاپ کتابهای مزبور نیز اقدام شده است. به این ترتیب خواننده می‌تواند با در دست داشتن سه کتاب اروپا از تاریخ پزشکی، توصیف اصول و عقاید پزشکی و پیشرفتها پزشکی و درمان این قاره به انضمام جغرافیای تاریخی و انسانی و سیاسی مورد لزوم بهره‌مند شود.
تاریخ پزشکی جلد نهم
جلد نهم تحت عنوان آفریقا –2 که در واقع علاوه بر در برداشتن بقیۀ مطالب پزشکی و درمان آفریقا تکملۀ مجلدات هشتم و دهم نیز به شمار می‌آید مانند همۀ کتابهای این مجموعه حاوی مطالب علمی وزین در زمینه‌های پزشکی و درمان، جغرافیای تاریخی و انسانی و سیاسی، و عکسها و تصاویر، جداول، نقشه‌های جامع، و نمودارهای فنی است.